Systémový přístup k ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a snižování energetické náročnosti

Námi nastavené úsilí, pečlivost, snaha neustálého zlepšování se v oblastech péče o životní prostředí, procesní a technickou bezpečnost, ochranu zdraví při práci a systému hospodaření s energií, se vyplácí a přináší žádoucí výsledky.

V roce 2020 jsme vynaložili cca 60 % celkových investičních prostředků na akce, které významně přispívají ke snížení dopadu na životní prostředí, snižují energetickou náročnost, a přispívají ke zvýšení procesní bezpečnosti námi provozovaných technologií.

Ochrana ovzduší

Na základě technických opatření, která byla u jednotlivých výrobních zařízení v minulých letech realizována, se nám daří celkové množství emisí vypouštěných do ovzduší udržovat na minimální úrovni, jež je hluboko pod emisními limity stanovenými příslušnými právními předpisy. Mezi nejvýznamnější emise patří emise oxidů dusíku z provozovaných výroben kyseliny dusičné a vodíku a v menší míře emise organických látek.

Celkové emise vypouštěné do ovzduší oproti roku 2015 výrazně poklesly, a to v důsledku snížení nejvýznamnějších emisí oxidů dusíku o cca 60 %. Emise organických látek se nám stále daří udržovat na minimální hodnotě 0,1 t/rok.

Ochrana vod

V minulých letech došlo k realizaci několika nákladných investičních akcí v oblasti vodního hospodářství, které společně s optimalizací využití vody jako chladícího média šetří tento surovinový zdroj. Tato opatření vedou nejen k postupnému snižování nároků na odběr surové vody z řeky Odry, ale i k omezování jejího zatížení odpadními látkami z jednotlivých provozů firmy.

Podniková čistírna odpadních vod, která zahrnuje vysoce účinný stupeň biologického čištění a stupeň neutralizačního čištění s technologickým uzlem separace sádrovce, umožňuje výrazným způsobem snižovat organické a dusíkaté znečištění v odpadních vodách vytékajících do hlavního odpadního kanálu.

Průmyslové odpady

Minimalizaci produkce odpadů a následnému nakládání s nimi je věnována systematická pozornost od r. 1992. Produkce odpadů z provozovaných technologií byla již v uplynulých letech snížena na minimální hodnotu, cca 4 kg odpadu/1 t relevantní výroby. V roce 2020 tato hodnota činila pouhých 3,58 kg.

Při následném nakládání s těmito odpady upřednostňujeme v souladu s legislativou jejich materiálové a energetické využití u externích firem.

V roce 2020 vzniklo celkem cca 4 468 tun odpadů, z tohoto množství jsme cca:

0
0
0

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Za posledních 20 let nebyl v BorsodChem MCHZ zaznamenán žádný smrtelný úraz a ani nemoc z povolání, douhodobě dosahujeme i nízkého počtu pracovních úrazů - v roce 2020 byl zaevidován 1 pracovní úraz s pracovní neschopností 43 kalendářních dnů. V rizikové kategorii práce vedeme 50 zaměstnanců, což odpovídá pouze cca 13 % z celkového počtu zaměstnanců. Procesní bezpečnost provozovaných technologií se neustále zlepšuje.

Prevence závažných havárií,
bezpečnost provozovaných
technologií

Vzhledem k výrobnímu programu naší společnosti jsme zařazeni mezi objekty, na které se vztahuje zákon o prevenci závažných havárií.

Provozované technologie trvale monitorujeme. V technologiích používáme akční a pasivní prvky, které nám umožňují včasnou detekci nestandardního stavu a provedení okamžitých opatření vedoucích k zamezení havárie.

V roce 2019 jsme v prostoru stáčení amoniaku instalovali 5 nových autonomních čidel pro jeho detekci a v roce 2020 jsme zde realizovali skrápěcí systém, který v případě úniku amoniaku zajistí jeho lokalizaci. Na základě provedených opatření jsme schopni ještě rychleji a účinněji reagovat na hrozící nebezpečí. Zároveň byl upraven a rozšířen varovný a informační systém v areálu společnosti, na který jsou napojeny i externí firmy, jež zde podnikají.

Na všech pracovištích společnosti probíhají ve spolupráci s podnikovou jednotkou hasičského záchranného sboru, a v některých případech i s jednotkami Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, pravidelné nácviky havarijní připravenosti.

Platná legislativa
Evropské unie

V souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) jsme do roku 2018 zaregistrovali všechny vyráběné produkty (celkem 24 produktů). Součástí registrace je zpracování dokumentace, která zahrnuje hodnocení rizik z hlediska vlivu na zdraví zaměstnanců a veřejnosti a na životní prostředí jak při výrobě, tak i při jejich zpracování u následných uživatelů.

Registrační dokumentace je průběžně doplňována o nové poznatky a hodnocení rizik pro aktuální množství a všechna užití podle požadavků legislativy a zákazníků.

V oblasti obchodování s emisními povolenkami skleníkových plynů podle Směrnice EU a platné legislativy České republiky plníme požadavky na monitorování a vyhodnocování emisí skleníkových plynů.