Systémový přístup k ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a snižování energetické náročnosti

Námi nastavené úsilí, pečlivost, snaha neustálého zlepšování se v oblastech péče o životní prostředí, procesní a technickou bezpečnost, ochranu zdraví při práci a systému hospodaření s energií, se vyplácí a přináší žádoucí výsledky.

V roce 2023 jsme vynaložili 23 % celkových investičních prostředků na akce, které významně přispívají ke snížení dopadu na životní prostředí, snižují energetickou náročnost, a přispívají ke zvýšení procesní bezpečnosti námi provozovaných technologií.

Ochrana ovzduší

Na základě technických opatření, která byla u jednotlivých výrobních zařízení v minulých letech realizována, se nám daří celkové množství emisí vypouštěných do ovzduší udržovat na minimální úrovni, jež je hluboko pod emisními limity stanovenými příslušnými právními předpisy. Mezi nejvýznamnější emise z našich provozů patří emise oxidů dusíku z provozovaných výroben kyseliny dusičné a vodíku a v menší míře emise organických látek.

Provozované zdroje znečišťování ovzduší odpovídají svým vybavením nejlepším dostupným technikám a jejich provoz je plně v souladu s platným integrovaným povolením.

Celková produkce emisí znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší je srovnatelná s rokem 2022, ve kterém dosáhla 32 t za rok. Je to dáno tím, že jednotlivé výrobní technologie v naší společnosti produkují emise znečišťujících látek na velmi nízké úrovni. Emise organických látek se nám  dlouhodobě daří udržovat na minimální hodnotě 0,1 t/rok.

Ochrana vod

V minulých letech došlo k realizaci několika nákladných investičních akcí v oblasti vodního hospodářství, které společně s optimalizací využití vody jako chladícího média šetří tento surovinový zdroj. Tato opatření vedou nejen k postupnému snižování nároků na odběr surové vody z řeky Odry, ale i k omezování jejího zatížení odpadními látkami z jednotlivých provozů firmy.

Všechny legislativně sledované ukazatele znečištění ve vypouštěných odpadních vodách jsou pravidelně monitorovány a vyhodnocovány řídicím systémem i akreditovanou laboratoří. Jednotlivé odpadní vody z výrobních jednotek jsou analyzovány v laboratoři a po analýze zpracovány na interní biologické čistírně odpadních vod, odkud jsou po vyčištění vypouštěny přes otevřený odpadní kanál do recipientu.

Podniková čistírna odpadních vod, která zahrnuje vysoce účinný stupeň biologického čištění a stupeň neutralizačního čištění s technologickým uzlem separace sádrovce, umožňuje výrazným způsobem snižovat organické a dusíkaté znečištění v odpadních vodách vytékajících do hlavního odpadního kanálu.

Průmyslové odpady

Minimalizaci produkce odpadů a následnému nakládání s nimi je věnována systematická pozornost od r. 1992. Produkce odpadů z provozovaných technologií byla již v uplynulých letech snížena na minimální hodnotu, cca 5 kg odpadu/1 t relevantní výroby. V roce 2023 tato hodnota činila pouhých 4,58 kg.

Při následném nakládání s těmito odpady upřednostňujeme v souladu s legislativou jejich materiálové a energetické využití u externích firem.

V roce 2023 vzniklo celkem cca 2 220 tun odpadů, z tohoto množství jsme cca:

29% 
66%
5% 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Za posledních 20 let nebyl v BorsodChem MCHZ zaznamenán žádný smrtelný úraz a ani nemoc z povolání, douhodobě dosahujeme i nízkého počtu pracovních úrazů. V roce 2023 nebyl evidován pracovní úraz. V rizikové kategorii práce vedeme 53 zaměstnanců, což odpovídá pouze cca 13,5 % z celkového počtu zaměstnanců. 

Prevence závažných havárií,
bezpečnost provozovaných
technologií

Vzhledem k výrobnímu programu naší společnosti jsme zařazeni mezi objekty, na které se vztahuje zákon o prevenci závažných havárií.

Provozované technologie trvale monitorujeme. V technologiích používáme akční a pasivní prvky, které nám umožňují včasnou detekci nestandardního stavu a provedení okamžitých opatření vedoucích k zamezení havárie.

V roce 2019 jsme v prostoru stáčení amoniaku instalovali 5 nových autonomních čidel pro jeho detekci a v roce 2020 jsme zde realizovali skrápěcí systém, který v případě úniku amoniaku zajistí jeho lokalizaci. Na základě provedených opatření jsme schopni ještě rychleji a účinněji reagovat na hrozící nebezpečí. Zároveň byl upraven a rozšířen varovný a informační systém v areálu společnosti, na který jsou napojeny i externí firmy, jež zde podnikají.

Na všech pracovištích společnosti probíhají ve spolupráci s podnikovou jednotkou hasičského záchranného sboru, a v některých případech i s jednotkami Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, pravidelné nácviky havarijní připravenosti.

Platná legislativa
Evropské unie

V souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) jsme do roku 2018 zaregistrovali všechny vyráběné produkty (celkem 24 produktů). Součástí registrace je zpracování dokumentace, která zahrnuje hodnocení rizik z hlediska vlivu na zdraví zaměstnanců a veřejnosti a na životní prostředí jak při výrobě, tak i při jejich zpracování u následných uživatelů.

Registrační dokumentace je průběžně doplňována o nové poznatky a hodnocení rizik pro aktuální množství a všechna užití podle požadavků legislativy a zákazníků.

V oblasti obchodování s emisními povolenkami skleníkových plynů podle Směrnice EU a platné legislativy České republiky plníme požadavky na monitorování a vyhodnocování emisí skleníkových plynů.