Politika IMS (Integrated Management System) - Integrovaný systém řízení.
Při naplňování politiky IMS je v BC MCHZ uplatňován následující postup:

1

Soulad s právními a jinými požadavky
 • Je zajišťován plný soulad s legislativou Evropské unie a České republiky v oblasti kvality, ekologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hospodaření s energií.
 • Jsou respektovány požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 50001 a základní principy pro udělení loga "Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii".
 • Jsou aplikovány systémové principy řízení v oblasti BOZP v souladu s ČSN ISO 45001.
 • Akreditace analytické laboratoře v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

2

Podpora ekologických a bezpečných řešení
 • Při provozování stávajících technologií a při vývoji a realizaci nové technologie nebo produktu jsou trvale hledány cesty ke snížení surovinové náročnosti, ke snížení jejich dopadů na ekologii a zvýšení úrovně BOZP.
 • Uvedené přístupy jsou důsledně používány také při všech souvisejících činnostech.
 • Vzájemné sdílení informací o změnách technologie s externími firmami situovanými v areálu BC MCHZ.
 • Postupná sanace starých ekologických zátěží z minulých činností je součástí tohoto přístupu.

3

Efektivní hospodaření s energií s cílem snižování energetické náročnosti
 • Při provozování stávajících technologií a při vývoji a realizaci nové technologie nebo produktu jsou trvale hledány cesty ke snižování energetické náročnosti.
 • Uvedené přístupy jsou důsledně používány také při všech souvisejících činnostech.

4

Trvalá spokojenost zákazníků
 • Zákazníkům jsou poskytovány produkty a služby (včetně dodávek energií) v požadované kvalitě, rozsahu a čase tak, jak je dohodnuto v obchodních smlouvách.
 • Se zákazníky jsou udržovány partnerské vztahy umožňující předcházení problémům a podporující vzájemnou důvěru. Spokojenost zákazníků je sledována a vyhodnocována.
 • Neprodleně jsou prováděna veškerá opatření, která účinně zamezí výskytu reklamací nebo stížností zákazníků a splní jejich oprávněná očekávání.
 • Zákazníci jsou podrobně seznámeni se všemi potřebnými informacemi k bezpečnému nakládání s produkty BC MCHZ.

5

Spolupráce s dodavateli
 • S dodavateli jsou budovány a posilovány dlouhodobé vzájemně výhodné vztahy.
 • Při obchodních vztazích jsou preferováni dodavatelé respektující zásady ekologie, BOZP a poskytující výrobky/služby v požadované kvalitě.

6

Odpovědnost vůči veřejnosti
 • S veřejností jsou budovány korektní vztahy na základě otevřené komunikace.
 • Žádný produkt není na trh uváděn dříve, dokud není úspěšně ověřena jeho bezpečnost, spolehlivost a soulad s obecně závaznými předpisy.

7

Vysoké povědomí zaměstnanců
 • Všichni zaměstnanci BC MCHZ mají v rámci své funkce vymezeny povinnosti ve vztahu ke kvalitě, ekologii, BOZP a hospodaření s energií. Je podporována týmová spolupráce při řešení cílů.
 • Zaměstnanci jsou trvale vzděláváni s cílem prohlubování znalostí a dovedností, což je součástí programu zvyšování jejich povědomí.
 • Zástupci externích firem působících v areálu jsou pravidelně seznamováni se stavem a požadavky BC MCHZ v oblasti kvality, ekologie a BOZP.
 • Jsou dodržovány zásady etického a protikorupčního chování zaměstnanci společnosti a externími zaměstnanci, kteří vykonávají činnosti v BC MCHZ.

8

Neustálé zlepšování a prevence
 • Kvalita, ekologie, BOZP a efektivní hospodaření s energií jsou chápány jako oblast neustálého zlepšování, kde prevence je lepší než dodatečné řešení.
 • Pro stanovení míry působení činnosti BC MCHZ na kvalitu, ekologii, BOZP a hospodaření s energií je vytvořen účinný vnitřní kontrolní systém poskytující objektivní výsledky.
 • Výsledky jsou pravidelně vyhodnocovány a na jejich základě jsou formulována preventivní opatření a konkrétní projekty směřující k předcházení nestandardních, mimořádných a havarijních stavů.
 • Jsou stanoveny postupy pro identifikaci a hodnocení zdrojů rizika z hlediska BOZP a prevence závažných havárií, havarijní plánování a vyšetřování nehod s důrazem na minimalizaci rizika.
 • Zaměstnanci se podílejí svými podněty přímo nebo prostřednictvím odborové organizace na trvalém zlepšování kvality, ekologie, BOZP a hospodaření s energií.