Registrace
Hodnocení
Povolování
Omezování

chemických látek


Kontakt:
Vedoucí kvality, ekologie a bezpečnosti
Mgr. Eva Makúchová
tel.: 596 642 330
eva.makuchova@bc-mchz.cz

REACH je jedním z nejsložitějších a nejrozsáhlejších předpisů zavedených do evropské legislativy.

Nařízení (ES) č. 1907/2006 evropského parlamentu o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) vstoupilo v platnost dne 1. června 2007.

Tato legislativa nařizuje podnikům minimalizovat jako zdroj rizika nebezpečné chemické látky poskytováním všech dostupných informací o jejich vlastnostech a provádět registraci údajů u centrálniho evropského úřadu (ECHA) v Helsinkách.
Cílem je zajištění vyšší úrovně ochrany osob i životního prostředí. Toho lze dosáhnout zajištěním přístupnosti všech dostupných informací v rámci evropského trhu pro nakládání s chemickými látkami a směsmi, jejich skladováním, výrobou, společně s otázkami řízení rizik, v případě potřeby.

BorsodChem MCHZ, s.r.o., s cílem dosažení souladu s požadavky chemické legislativy spolupracuje s různými českými sdruženími tak, aby mohla předvídat a řešit všechny otázky, které z evropské legislativy vyvstanou.

Za účelem přípravy a splnění předpisu REACH vytvořila společnost BorsodChem vybranou skupinu zaměřenou na zavádění REACH ke koordinaci a integraci činností v rámci předmětů podnikání celé skupiny.

Registrace dodavatele

U všech dodavatelů surovin do výroby si kontrolujeme, zda všichni prošli procesem registrace.

Registrace produktů

Všechny naše produkty byly již zaregistrovány včetně požadovaných expozičních scénářů našich zákazníků.

Stav registrace produktů

Ke dni 31. 5. 2018 byly zaregistrovány následující produkty:

anilin
01-2119451454-41-0009

cyklohexylamin
01-2119486803-29-0001

dicyklohexylamin
01-2119493354-33-0000

N,N-dimethylcyklohexylamin
01-2119533030-60-0001

kyselina dusičná
01-2119487297-23-0033

nitrobenzen
01-2119449806-28-0002

diethyl-oxalát
01-2119880854-24-0000

sádrovec
01-2119444918-26-0259

cyklopentylamin
01-2119932151-51-0000

N,N-dimethylbenzylamin
01-2119529232-48-0001

N-ethylcyklohexylamin
01-2119949285-29-0000

N-ethylanilin
01-2119943485-31-0001

pentamethyldiethylentriamin
01-2119979537-18-0000

N,N-diethylanilin
01-2119943578-22-0001

N,N-dimethylisopropylamin
01-2119969062-37-0002

benzylamin
01-2119492620-39-0001

dimethylpropylamin
01-2119977070-40-0002

TRIAZINECAT
01-2119983514-30-0005

N-methyldicyklohexylamin
01-2120764997-30-0000

Dimethylaminoethoxyethanol
01-2119976346-26-0004

Potvrzujeme, že žádný produkt naší společnosti neobsahuje chemické látky, které jsou uvedeny v seznamu kandidátů pro autorizaci:
kompletní seznam

Vysvětlení definice REACH

Definice

Ustanovení Nařízení REACH se týkají výroby, marketingu a používání látek samostatně, ve směsích nebo předmětech.

Na rozdíl od předchozích předpisů REACH odnímá veškeré úkoly a odpovědnost kompetentním úřadům a přenáší je na průmyslové podniky, zavádí jednotné postupy a požadavky na zkoušení veškerých chemických látek.

Hodnocení

Existují dva druhy hodnocení:

1
Hodnocení souboru dat o chemické látce provádí Evropský úřad pro chemikálie (ECHA). Registrační úředníci zkontrolují úplnost sbírky dokumentů, provedou formální vyhodnocení údajů a navrhnou další zkoušky.
2
Hodnocení látky mohou zahájit a provádět kompetentní úřady kteréhokoliv členského státu, pokud dokáží posoudit podezření, zda výroba a používání některé chemické látky ohrožuje lidské zdraví nebo životní prostředí.
Povolování

Látky podléhající povolování lze používat pouze v případě, pokud jejich uživatel získal konkrétní povolení a splňuje požadavky jim stanovené, anebo pokud je jejich použití vyjmuté z povinnosti získat povolení (např. uživatel meziproduktů).

Seznam látek podléhajících povolování obsahuje pouze látky nejvíce nebezpečné lidskému zdraví a životnímu prostředí. Mezi tyto patří kategorie 1A a 1B karcinogenních látek, mutagenních látek, látek ohrožujících reprodukci (CMR 1A a 1B), perzistentní, bioakumulativní a toxické látky pro životní prostředí, endokrinní látky a další.

Látky podléhající povolování jsou umisťovány na přední místa v seznamu uchazečů. Na základě rozhodnutí komise poté probíhá jejich zápis do Přílohy XIV předpisu REACH, seznamu látek podléhajících povolování. Každé z nich je přiděleno takzvané „datum zániku“. Po tomto datu lze danou látku používat pouze na základě příslušného povolení.

Registrace

Podle předpisu REACH je třeba registrovat veškeré látky vyráběné nebo dovážené do Evropské unie v ročním množství alespoň 1 tuny za kalendářní rok.

Při registraci je však třeba uvést až 8000 údajů ke každé látce, podpořených studiemi a souhrnnými přehledy. Celkové náklady na sbírku dokumentů odpovídají zhruba částce 250 000 EUR na každou látku. Výrobci stejné látky mohou vytvořit konsorcium a podělit se o náklady na sbírku dokumentů. v takovém případě činí poplatek za registraci 23 250 EUR za každou látku a výrobce. Společnost již k r. 2021 investovala za registrace látek cca 1,4 mil. EUR.

Sdružení

Svaz chemického průmyslu
www.schp.cz

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
www.khkmsk.cz

EURACHEM ČR
www.eurachem.cz

Asociace energetických manažerů
www.aem.cz

Užitečné odkazy

Více informací o REACH a praktické rady, lze nalézt na následujících stránkách:

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
http://echa.europa.eu/

ISOPA and REACH
https://www.isopa.org/eu-policy/reach/index.html

REACH Centrum
https://www.reachcentrum.eu/

Společné výzkumné středisko Evropské komise
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/reach/

Agentura pro podnikání a průmysl Evropské komise
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/

Agentura pro životní prostředí Evropské komise
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm