CAS No.: 101-83-7

HS No.: 2921 3099

Registration No.:
01-2119493354-33-0000


Vzhled: Dicyklohexylamin je bezbarvá až žlutá kapalina s charakteristickým amoniakálním zápachem.

Jiné názvy: 

N-cyklohexylcyklohexanamin
N,N-dicyklohexylamin
Dodecahydro difenylamin
Perhydrodifenylamin

Oblast použití

Používá se v gumárenském průmyslu jako urychlovač vulkanizace a také pro výrobu maziv a řezných kapalin a antikorozivních činidel.

Všeobecné vlastnosti

Parametr Jednotka Požadavek
Hustota při 25 °C kg/m3 910,4
Bod varu °C 253,8
Bod vzplanutí °C 105
Bod tání °C -0,1

Obalové nádoby pro přepravu

Rail tank cars Železniční cisterny
Road tank cars Autocisterny
Drums (216 l) Sudy (216 l) 180 kg
IBC (1,000 l) IBC kontejnery (1 000 l) 850 kg
Tank containers ISO tanky

Prodej

Ing. David Kožaný

+420 596 642 720

david.kozany(@)bc-mchz.cz

Produktový list

Bezpečnostní list na vyžádání