CAS No.: 108-91-8

HS No.: 2921 3010

Registration No.:
01-2119486803-29-0001

Vzhled: Cyklohexylamin je olejovitá bezbarvá až nažloutlá kapalina se silným rybím zápachem. Je rozpustný ve vodě a v organických rozpouštědlech.

Jiné názvy:
Aminocyklohexan
Aminohexahydrobenzen
Cyklohexanamin
Hexahydroanilin
N-cyklohexanamin
Hexahydrobenzenamin

Oblast použití

Cyklohexylamin se používá zejména k průmyslové úpravě vody, k výrobě syntetických sladidel a v gumárenském průmyslu k výrobě urychlovačů vulkanizace. 

Všeobecné vlastnosti

Parametr Jednotka Požadavek
Hustota při 25 °C kg/m3 864,7
Bod varu °C 134,5
Bod vzplanutí °C 28
Bod tání °C -17

Obalové nádoby pro přepravu

Rail tank cars Železniční cisterny
Road tank cars Autocisterny
Drums (216 l) Sudy (216 l) 175 kg
IBC (1,000 l) IBC kontejnery (1 000 l) 822 kg
Tank containers ISO tanky

Prodej

Ing. Michaela Frodlová

+420 596 642 764

michaela.frodlova(@)bc-mchz.cz

Produktový list

Bezpečnostní list na vyžádání