CAS No.: 7697-37-2

HS No.: 2808 0000

Registration No.:
01-2119487297-23-0033


Vzhled: Bezbarvá kapalina, která se používá při výrobě anorganických a organických dusičnanů a nitrosloučenin pro hnojiva, meziprodukty barviv, výbušniny a mnoho různých organických chemikálií.

Jiné názvy:
Aqua fortis

Oblast použití

Koncentrovaná kyselina dusičná je důležitou základní surovinou používanou při nitraci organických sloučenin, používá se také jako oxidační činidlo, raketové palivo, analytické činidlo, leptadlo a čisticí prostředek a při zpracování dřeva.

Všeobecné vlastnosti

Parametr Jednotka Požadavek
Hustota při 20 °C kg/m3 1513
Bod varu °C 83
Bod tání °C -41

Obalové nádoby pro přepravu

Rail tank cars Železniční cisterny
Tank containers ISO tanky

Prodej

Ing. Michaela Frodlová

+420 596 642 764

michaela.frodlova(@)bc-mchz.cz

Produktový list

Bezpečnostní list na vyžádání