CAS No.: 1003-03-8

HS No.: 2921 3099

Registration No.:
01-2119932151-51-0000


Vzhled: Cyklopentylamin je bezbarvá až žlutá kapalina s charakteristickým amoniakálním zápachem. Neomezeně mísitelný s vodou.

Oblast použití

Cyklopentylamin se používá k výrobě herbicidů a jako meziprodukt při syntéze specialit.

Všeobecné vlastnosti

Parametr Jednotka Požadavek
Hustota při 20 °C kg/m3 868,9
Bod varu °C 106-108
Bod vzplanutí °C 12,5
Bod tání °C -85,7

Obalové nádoby pro přepravu

Road tank cars Autocisterny
Drums (216 l) Sudy (216 l) 175 kg
IBC (1,000 l) IBC kontejnery (1 000 l) 815 kg
Tank containers ISO tanky

Prodej

Ing. Lukáš Ermis

+420 596 642 740

lukas.ermis(@)bc-mchz.cz

Produktový list

Bezpečnostní list na vyžádání