CAS No.: 5459-93-8

HS No.: 2921 3099

Registration No.:
01-2119949285-29-0000


Vzhled: N-etylcyklohexylamin je bezbarvá až žlutá kapalina s amoniakálním zápachem, rozpustný v kyslíkatých rozpouštědlech, ve vodě rozpustný velmi omezeně.

Jiné názvy:
N-cyklohexyletylamin
N-etylcyklohexanamin

Oblast použití

N-etylcyklohexylamin se používá k výrobě herbicidů a v gumárenském průmyslu.

Všeobecné vlastnosti

Parametr Jednotka Požadavek
Hustota při 20 °C kg/m3 854,5
Bod varu °C 161
Bod vzplanutí °C 45,1
Bod tání °C -45

Obalové nádoby pro přepravu

Road tank cars Autocisterny
Drums (216 l) Sudy (216 l) 170 kg
IBC (1,000 l) IBC kontejnery (1 000 l) 790 kg
Tank containers ISO tanky

Prodej

Ing. Lukáš Ermis

+420 596 642 740

lukas.ermis(@)bc-mchz.cz

Produktový list

Bezpečnostní list na vyžádání