CAS No.: 7560-83-0

HS No.: 2921 3099

Registration No.:
01-2120764997-30-0000


Vzhled: N-metyldicyklohexylamin je bezbarvá, žíravá, hořlavá kapalina se silným zápachem po rybách. Je rozpustná v etylalkoholu a éteru a málo rozpustná ve vodě.

Jiné názvy:
N,N-dicyklohexylmetylamin

Oblast použití

N-metyldicyklohexylamin se používá k výrobě maziv a olejů a jako katalyzátor měkkých a polotuhých polyuretanových pěn.

Všeobecné vlastnosti

Parametr Jednotka Požadavek
Hustota při 20 °C kg/m3 912
Bod varu °C 263
Bod vzplanutí °C 110
Bod tání °C 42

Obalové nádoby pro přepravu

Drums (216 l) Sudy (216 l) 185 kg
IBC (1,000 l) IBC kontejnery (1 000 l) 875 kg

Prodej

Ing. Lukáš Ermis

+420 596 642 740

lukas.ermis(@)bc-mchz.cz

Produktový list

Bezpečnostní list na vyžádání