HS No.: 2921 3099

Registration No.:
01-2119451454-41-0009


Vzhled: Je to čirá, bezbarvá hořlavá směs DMCHA a DEG.

Jiné názvy: Ongrocat 6902

Oblast použití

Používá se obzvláště jako katalyzátor pro polyuretanové systémy, pro výrobu povrchových materiálů, plničů tmelů, těsnicích materiálů, změkčovadel.

Všeobecné vlastnosti

Parametr Jednotka Požadavek
Hustota při 20 °C kg/m3 973
Počáteční bod varu °C 162,3
Bod vzplanutí °C 56,5

Obalové nádoby pro přepravu

Road tank cars Autocisterny
Drums (216 l) Sudy (216 l) 195 kg
IBC (1,000 l) IBC kontejnery (1 000 l) 910 kg

Produktový list

Bezpečnostní list na vyžádání