HS No.: 3812 20 90

Registration No.:
01-2119451454-41-0009


Vzhled: Blendcat PMDETA 20 je čirá, bezbarvá či lehce nažloutlá hořlavá směs PMDETA a DEG.

Jiné názvy: Ongrocat 6903

Oblast použití

Blendcat PMDETA 20 se používá jako katalyzátor při výrobě polyuretanových materiálů.

Všeobecné vlastnosti

Parametr Jednotka Požadavek
Hustota při 21,5 °C kg/m3 1055
Počáteční bod varu °C 202
Bod vzplanutí °C 92
Bod tání °C <10

Obalové nádoby pro přepravu

Road tank cars Autocisterny
Drums (216 l) Sudy (216 l) 215 kg
IBC (1,000 l) IBC kontejnery (1 000 l) 1010 kg

Produktový list

Bezpečnostní list na vyžádání