CAS No.: 98-94-2

HS No.: 2921 3010

Registration No.:
01-2119533030-60-0001


Vzhled: N,N-dimetylcyklohexylamin je bezbarvá kapalina s charakteristickým zápachem a dobrou mísitelností s většinou organických rozpouštědel. Silně reaguje s organickými kyselinami.

Jiné názvy:
Cyklohexyldimetylamin
N-cyklohexyldimetylamin
(Dimetylamino)cyklohexan
N,N-dimetylaminocyklohexan
N,N-dimetyl-N-cyklohexylamin
N,N-dimetylcyklohexylamin

Oblast použití

Používá se obzvláště jako katalyzátor pro polyuretanové systémy, pro výrobu povrchových materiálů, plničů tmelů, těsnicích materiálů, změkčovadel.

Všeobecné vlastnosti

Parametr Jednotka Požadavek
Hustota při 20 °C kg/m3 850
Bod varu °C 162,3
Bod vzplanutí °C 41
Bod tání °C -77

Obalové nádoby pro přepravu

Road tank cars Autocisterny
Drums (216 l) Sudy (216 l) 175 kg
IBC (1,000 l) IBC kontejnery (1 000 l) 800 kg
Tank containers ISO tanky

Produktový list

Bezpečnostní list na vyžádání