CAS No.: 3030-47-5

HS No.: 2921 2900

Registration No.:
01-2119979537-18-0000


Vzhled: Pentametyldietylentriamin je bezbarvá či nažloutlá kapalina se silným amoniakálním zápachem.

Jiné názvy:
Bis(2-dimetylaminoetyl) metylamin
N-(2-dimetylaminoetyl)-N,N´,N´-trimetyl-etan-1,2- diamin

Oblast použití

Pentametyldietylentriamin se používá jako katalyzátor polyuretanových pěn a při výrobě tužidel epoxidových pryskyřic.

Všeobecné vlastnosti

Parametr Jednotka Požadavek
Hustota při 20 °C kg/m3 829
Bod varu °C 201,8
Bod vzplanutí °C 76,0
Bod tání °C -20

Obalové nádoby pro přepravu

Road tank cars Autocisterny
Drums (216 l) Sudy (216 l) 170 kg
IBC (1,000 l) IBC kontejnery (1 000 l) 795 kg
Tank containers ISO tanky

Produktový list

Bezpečnostní list na vyžádání