CAS No.: 1704-62-7

HS No.: 2922 1900

Registration No.:
01-2119976346-26-0004


Vzhled: Čirá, bezbarvá nebo mírně nažloutlá hořlavá kapalina se slabým amoniakálním zápachem.

Jiné názvy: 2-[2-(dimetylamino)etoxy]etanol

Oblast použití

Dimetylaminoetoxyetanol se používá jako katalyzátor při výrobě polyuretanových materiálů.

Všeobecné vlastnosti

Parametr Jednotka Požadavek
Hustota při 20 °C kg/m3 950
Bod varu °C 203,7
Bod vzplanutí °C 90
Bod tání °C <-20

Obalové nádoby pro přepravu

Road tank cars Autocisterny
Drums (216 l) Sudy (216 l) 195 kg
IBC (1,000 l) IBC kontejnery (1 000 l) 910 kg

Produktový list

Bezpečnostní list na vyžádání