CAS No.: 926-63-6

HS No.: 2921 1999

Registration No.:
01-2119977070-40-0002


Vzhled: Dimetylpropylamin je bezbarvá až nažloutlá kapalina s amoniakálním zápachem. Při pokojové teplotě je mísitelný s vodou v jakémkoli poměru.

Jiné názvy:
N,N-dimetylpropylamin
N,N-dimetyl-1-propanamin
Dimetyl-N,N-propylamin

Oblast použití

Použití jako meziprodukt pro další syntézy a přípravu směsí používaných ve slévárenském průmyslu. Široká škála použití pro tuhé polyuretanové a polyizokyanurátové pěny a v dalších nepěnových aplikací.

Všeobecné vlastnosti

Parametr Jednotka Požadavek
Hustota při 20 °C kg/m3 701
Bod varu °C 65,7
Bod vzplanutí °C -11

Obalové nádoby pro přepravu

Road tank cars Autocisterny
Drums (216 l) Sudy (216 l) 135 kg
Drums (60 l) Sudy (60 l) 35 kg
Tank containers ISO tanky

Prodej

Ing. Lukáš Ermis

+420 596 642 740

lukas.ermis(@)bc-mchz.cz

Produktový list

Bezpečnostní list na vyžádání